Certifikát Systému manažérstva kvality ISO 9001

Uplatňovanie Systému manažérstva kvality ISO 9001 znamená, že firma PLYNMONT aplikuje progresívne, technicky orientované systémy do rôznych oblastí života podniku. Komplexné ponímanie potrieb klienta nám umožňuje ponúknuť to najdôležitejšie – Vašu spokojnosť. Aj do budúcnosti Vás chceme ubezpečiť, že jedinou sférou nášho záujmu je

 

Priestor pre váš úspech…

 

Úspešné zavedenie systému manažérstva kvality ISO 9001 znamená jednoznačne identifikované, jasne popísané a prísne sledované procesy vo firme. Systém je zavedený vo vzájomných väzbách a informačných tokoch v rámci definovanej organizačnej štruktúry a umožňuje včas identifikovať nezhody v celom reťazci firemných procesov. Zákazník tak získa istotu, že dostane vždy rovnaký, kvalitný produkt, či službu. Systém manažérstva kvality je výrazom jednoznačnej orientácie spoločnosti na zákazníka.

 

 

Politika a ciele kvality

Expanzia našich aktivít a snaha zlepšiť naše služby si vynútila i zmeny v systému riadenia spoločnosti a táto snaha sa prejavila v roku 2003. Úspešným absolvovaním certifikačného auditu firma prezentuje zhodu zavedeného systému manažérstva kvality s medzinárodne uznávanou normou radu ISO 9001. Naša spoločnosť ako súčasť budovania systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 vyhlasuje politiku kvality riadenú mottom

 

Čo včera stačilo, je dnes už málo.

 

Služby a produkty zameriavame na potreby zákazníkov. Svojou činnosťou uspokojujeme potreby zákazníkov, partnerov, zamestnancov i majiteľov. Trvalý rast a pokrok dosahujeme neustálym zvyšovaním kvality produktov a služieb. Kvalitu našich produktov a služieb vytvárajú vzdelaní, tvoriví a angažovaní zamestnanci. Hlavným kritériom pre nás však naďalej zostáva spokojnosť zákazníkov s nami poskytovaných služieb. Preto staviame v prvom rade na dlhodobej partnerskej spolupráci, dokonalom poznaní problémov zákazníka a aplikácii normy ISO 9001. Pojem „KVALITA“ pre nás znamená viac, než kvalitu našich produktov, či vyhovieť požiadavkám zákazníkov a uplatnenie nárokov na dodávateľov.

 

Vedenie spoločnosti pokladá riadenie kvality za svoju filozofiu k dosahovaniu excelentnosti. Cieľom našej spoločnosti je svojou činnosťou, excelentnosťou a inovačnými schopnosťami dosiahnuť uznanie zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán. Sme presvedčení, že realizovať politiku kvality je možné iba za aktívnej účasti celého okruhu spolupracovníkov a pri osobnom príklade a angažovanosti vedenia spoločnosti. Pre dosiahnutie tohto cieľa dbáme o dodržiavanie hore uvedených zásad politiky kvality v každodennej práci a v každej našej činnosti.

 

 

Oprávnenia a osvedčenia vydané Technickou inšpekciou

  • montáž, oprava a údržba plynových zariadení
  • montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení

 

 

Certifikáty vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Slovenským metrologickým ústavom

  • montáž a opravy meračov pretečeného množstva vody
  • montáž a opravy meračov tepla a ich členov
  • montáž a opravy plynomerov rotačných a turbínových
  • montáž a opravy prepočítavačov pretečeného množstva plynov

 

KONTAKT